دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-115 
زیست تبدیل آلفا-سنتونین به 2،1-دی هیدروسنتونین با استفاده از قارچ Trichoderma virens

صفحه 105-115

منصور شاهدی علی آباد؛ زهره حبیبی؛ فاطمه انصاری؛ مریم یوسفی