تماس با ما

جهت ارتباط با دبیرخانه دوفصلنامه شیمی آلی از روش های زیر استفاده نمایید:

 

وبسایت:  https://ocj.journals.pnu.ac.ir/

 

ناشردانشگاه پیام نور

 

ایمیل نشریه (مدیرداخلی): ocj.journals@pnu.ac.ir

ایمیل سردبیر: ghrezanejad@yahoo.com

آدرس پستی: تهران، دانشگاه پیام نور استان تهران

 


CAPTCHA Image