سومین فراخوان دوفصلنامه شیمی آلی

دو فصلنامه  شیمی آلی توسط دانشگاه پیام نور منتشر می شود، از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های پژوهشی یا مروری خود را در موضوعات زیر یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

 موضوعات محوری دو فصلنامه:

سنتز ترکیبات آلی

شیمی آلی محاسباتی

شیمی ترکیبات طبیعی

شیمی پلیمرها و بیوپلیمرها

زیست تبدیل ترکیبات آلی و ترکیبات طبیعی

شیمی دارویی

کاتالیست ها و بیوکاتالیست ها

سنتز نانو مواد و کاربردهای آنها

سنسورها

بدیهی است که مقالات ارسالی باید روش‌مند و دارای استانداردهای مقالات علمی –تخصصی باشند. در این راستا بخش راهنمای نویسندگان نشریه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
خواهشمند است مقاله خود را به صورت الکترونیکی در سامانه https://ocj.journals.pnu.ac.ir/ بارگذاری فرمایید.