اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

 

اهداف بنیادین دو فصلنامه شیمی آلی

 

جامعه هدف نشریه شیمی آلی ، اندیشمندان و محققان علوم شیمی و سایر پژوهشگران در حوزه‌های علوم شیمی آلی هستند. البته بدیهی است که پژوهش های کاربردی در نهادینه‌سازی نشریه شیمی آلی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این راستا، اولویت‌های مطالعاتی و پژوهشی این فصلنامه به شرح زیر است:

  • سنتز ترکیبات آلی
  • شیمی آلی محاسباتی
  • شیمی ترکیبات طبیعی
  • شیمی پلیمرها و بیوپلیمرها
  • زیست تبدیل ترکیبات آلی و ترکیبات طبیعی
  • شیمی دارویی
  • کاتالیست ها و بیوکاتالیست ها
  • سنتز نانو مواد و کاربردهای آنها
  • سنسورها