اعضای هیات تحریریه

سردبیر

استاد، دکتر قاسم رضانژادبردجی

شیمی آلی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 4697-19395، تهران، ایران

rezanejadpnu.ac.ir
0000-0001-7331-0059

مدیر مسئول

دکتر اعظم منفرد

شیمی آلی دانشیار

dmonfaredgmail.com

مدیر داخلی

دکتر مهدیه شریفی

شیمی آلی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 4697-19395، تهران، ایران

ocj.journalspnu.ac.ir
0000-0003-1439-6790

اعضای هیات تحریریه

استاد دکتر سید احمد میرشکرایی

شیمی آلی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 4697-19395، تهران، ایران

mirshokrpnu.ac.ir
0000-0003-4797-8033

دکتر ایوب بازگیر

شیمی آلی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

.
a_bazgirsbu.ac.ir

استاد، دکتر سعید بلالایی

شیمی آلی مرکز تحقیقات شیمی پپتید، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ص.پ. 1841، تهران، ایران

balalaiekntu.ac.ir
0000-0002-5764-0442

دکتر زهره حبیبی

شیمی آلی دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

z_habibisbu.ac.ir

دکتر خدیجه دیده بان

شیمی آلی استاد، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران شرق

kh_didehbanyahoo.com

دکتر افسانه زنوزی

شیمی آلی دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

zonooziyahoo.com

دکتر فاطمه سفیدکن

شیمی آلی استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
گروه تحقیقات شیمی گیاهی

sefidkonrifr-ac.ir

استاد، دکتر شهرام مهدی پور عطائی

شیمی پلیمر گروه پلی یورتان و مواد پیشرفته ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ص.پ. 115-14965، تهران، ایران
ّ

s.mehdipourippi.ac.ir
0000-0003-4861-7344

دکتر محمد سعید عبائی

شیمی آلی استاد، عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

abaeeccerci.ac.ir

دکتر فیروز مطلوبی مقدم

شیمی الی-سنتز ترکیبات آلی استاد، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

matloubisharif.edu